Your Business Partner in Central and Eastern Europe

Legal Notice

Legal Notice

Wesconi s.r.o.
Kremnička 3

SK – 974 05 Banská Bystrica

Tel.: +421 (0) 48 285 8000
Email: info@wesconi.com

Konateľ: Werner Schmitz, MBA

Firma má sídlo v Banskej Bystrici.
Zapísaná je v Obchodnom registri pod číslom 26679/S a je registrovaná na Okresnom súde v Banskej Bystrici.
IČO: 202 406 1985

IČ DPH: SK47 724 731

Odkazy na webové stránky iných spoločností a vylúčenie zodpovednosti
Tieto webové stránky obsahujú odkazy na internetové stránky prevádzkované tretími stranami. Wesconi neposkytuje žiadnu záruku ani nenesie žiadnu zodpovednosť za ich obsah. Informácie na týchto internetových stránkach boli zostavené a skontrolované s najväčšou starostlivosťou a pozornosťou. Napriek tomu neprijímame žiadnu zodpovednosť za ich aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo kvalitu. Za uvedené webové stránky sú vyslovene zodpovední ich prevádzkovatelia.

Autorské práva a iné ochranné práva
Celý obsah týchto internetových stránok, vrátane všetkých jeho častí je, ak to nie je výslovne uvedené inak, naším majetkom a nesmie byť reprodukovaný, menený, prenášaný, znovu použitý, privlastnený, využívaný alebo iným spôsobom dávaný k dispozícii verejnosti alebo na komerčné účely bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Upozorňujeme, že porušenie nášho autorského práva alebo iných ochranných práv môže viesť k občianskoprávnemu alebo trestnému konaniu.

Ochrana osobných údajov - Ochrana osobných údajov a právo na informačné sebaurčenie sú dôležité otázky pre wesconi.

Všeobecne
Prísne dodržiavame národné a medzinárodné zákony a predpisy na ochranu osobných údajov.
Pri zhromažďovaní, uchovávaní a spracovaní osobných údajov postupujeme v zmysle európskych pravidiel týkajúcich sa práva na ochranu údajov a s nimi súvisiacich vnútroštátnych predpisov. Ako spoločnosť so sídlom na Slovensku, konáme v zmysle slovenských právnych predpisov.

Ochrana dát a zabezpečenie dát
Len prezeraním tejto webovej stránky nedochádza k ukladaniu osobných údajov. Zadávanie osobných dát je dobrovoľné a neposkytuje sa tretím osobám.
Všetky poskytnuté informácie sú prísne dôverné. Pre spracovanie otázok alebo prijatých správ je potrebné poskytnutie osobných údajov. S poskytnutými osobnými dátami sa zaobchádza s náležitou starostlivosťou.
Osobné údaje sa spracúvajú len v nevyhnutnom rozsahu a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Neexistuje žiadny prenos údajov tretím stranám ani nie sú poskytované na marketingové účely.

Rodová rovnosť – zásada rovnakého zaobchádzania
Pre ľahšiu čitateľnosť sme upustili od rodovej diferenciácie osôb (napr. zamestnanec / kyňa, pracovník / čka). V zmysle zásady rovnakého zaobchádzania uvádzame, že kompletný obsah webovej stránky je platný pre obe pohlavia.

Cookies
V niektorých oblastiach našich on-line služieb, používame tzv. cookies, ktoré vám uľahčia pohyb a prispôsobia ho vaším potrebám. Cookie je malý textový súbor, ktorý je umiestnený na pevnom disku. Cookies z našich internetových stránok nezhromažďujú žiadne osobné údaje o vás.
V nastavení prehliadača môžete odmietnuť alebo odstrániť prijímanie cookies. Vezmite prosím na vedomie, že toto môže viesť k funkčným obmedzeniam našej on-line ponuky.

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics , službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“).

Technické informácie

Pre optimálnu funkčnosť a zobrazenie webových stránok wesconi, boli implementované nasledujúce programovacie jazyky a funkcie: JavaScript, Cookies